OZ Nádej človeka  so sídlom v Príbovciach
IČO 37975331

      Cieľom združenia je rozvoj kultúrno-spoločenskej a duchovnej úrovne obyvateľov obcí regiónu stredného Turca, osobitne mladšej generácie, poskytovanie sociálnych služieb starším ľuďom, opusteným, invalidom, osamelým ženám s deťmi, bezdomovcom.
Pri napĺňaní uvedeného cieľa  sa v súčasnosti a v budúcnosti bude orientovať najmä na tieto aktivity:

  1. poskytovanie opatrovateľskej služby,
  2. príprava , výdaj a rozvoz stravy pre starších občanov, nemocných, nevládnych,
  3. denná starostlivosť o pohyblivých starších ľudí, ktorí nemôžu zostať dlhšiu dobu bez dozoru,
  4. nepretržitá 24-hodinová starostlivosť o nevládnych vo vlastnom zariadení,
  5. zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných v regióne,
  6. organizovanie neformálnych stretnutí najmä s mladými s cieľom pomôcť im pri riešení zložitých životných situácií,
  7. podpora rozvoja talentovanej mládeže organizovaním rôznych súťaží, stretnutí s odborníkmi, prípravou na ďalšie štúdium pod vedením učiteľov, vytvorenie podmienok pre výučbu hry na hudobné nástroje,
  8. organizovanie krátkodobých kurzov pre dievčatá a ženy v činnostiach, ktoré ich zaujmú (napr. starostlivosť o výchovu detí v rodine, základné medicínske vedomosti a zručnosti, zdravý životný štýl, ručné práce, šitie, varenie, práca s PC, účtovníctvo a pod.),
  9. poriadanie vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí s cieľom utužovania medziľudských vzťahov obyvateľov regiónu.

Pre vytvorenie dobrej východiskovej materiálnej základne OZ NČ zápisom  do registra určených právnických osôb získalo právo na prijatie 2%-ného podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za rok 2006. Pre identifikáciu prijímateľa uvádzame nasledovný údaj zo Zbierky notárskych zápisníc platný pre naše OZ NČ:
N 201/2006, NZ 46092/2006.
Za Vašu podporu našej všeobecne prospešnej činnosti vopred ďakujeme.

Kamil Cejpek
predseda OZ NČ