OZ Nádej človeka  so sídlom v Príbovciach

Vstupný návrh na vybudovanie zdravotno-sociálneho zariadenia: „Hospic Nádej“.

 

Úvod
Po viacmesačných diskusiách a návšteve sociálno-zdravotného zariadenia Evanjelickej diakonie v Košeci pri Ilave v máji t.r. je tento návrh vstupným materiálom, ktorý bude  dopĺňaný na základe diskusie v Predsedníctve OZ NČ, Obecnom zastupiteľstve v Príbovciach, Beniciach, Rakove, príp. i ďalších obcí v blízkom okolí.


Základná idea
Skúsenosti ostatných rokov ukazujú, že problém dôstojného odchodu z tohto sveta nie je iba úzko rodinnou záležitosťou, ale stále viac sa dostáva do pozornosti tak regionálnych ako aj celospoločenských štruktúr. V SR údajne chýba v súčasnosti 23.000 miest v zariadeniach takého typu, kde by mohol človek stráviť s primeranou starostlivosťou svoje posledné chvíle. Malo by to byť čo najbližšie k miestu, kde prežil podstatnú časť svojho života, kde je teda doma, kde majú aj jeho najbližší, kamaráti, spolupracovníci, susedia bez väčších problémov možnosť i denne na chvíľu prísť ho pozrieť, pohovoriť s ním a tak mu spríjemniť chvíľky „čakania na odchod do neznáma“.


Cieľ
Postaviť a postupne sprevádzkovať v Príbovciach hospic, ktorý by slúžil predovšetkým pre obyvateľov najbližšieho okolia (t.j. v okruhu do 10 km), čo predstavuje cca 4000 obyvateľov. Keď len 1 % z tohto počtu má horeuvedený problém, tak je to 40 miest v tomto zariadení, čo by mala byť cieľová maximálna kapacita.

Lokalita
Na základe doterajších diskusií so starostom Príboviec sa ukazuje reálne umiestnenie zariadenia na mieste bývalej zemianskej kúrie (donedávna družstevný dvor) pri sútoku Turca a mlynskej vetvy Blatnickej. Toto miesto má viacero výhod, predovšetkým sú jasné vlastnícke vzťahy obce k pozemku i stavbe, územný plán počíta s využitím tohto priestoru na  verejnoprospešné ciele, miesto je čiastočne izolované parkom a vodným tokom od ostatnej časti obce, ale zároveň je jeho organickou súčasťou. Z tohoto miesta sú optimálne vzdialenosti k verejným komunikáciám a zastávkam dopravných prostriedkov. Taktiež inžinierske siete je možné vybudovať v súlade s územným plánom v rámci združenej investície. K dispozícii je cca 600 m2.

Základné údaje
Kapacita zariadenia: max. 40 miest v jedno a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom. Plocha na jednu bunku je v priemere 25 m2. Predpokladáme 20 jednolôžkových izieb so sociálnymi priestormi a 10 dvojlôžkových buniek s kuchynským a jedálenským kútom pre dve osoby a sociálnymi priestormi. Z tohto počtu by 5 jednolôžkových a 5 dvojlôžkových mohlo byť na 1. poschodí. Predpokladáme samozrejme vybavenie budovy výťahmi (1 veľkokapacitný s možnosťou prepravy klienta na posteli a 1 menší s kapacitou pre 3 osoby).
Počet poschodí: max. jednoposchodová stavba s možnosťou využitia podkrovných priestorov, pivničné priestory s ohľadom na blízkosť vodných tokov môžu byť max. v hĺbke 1,5 m pod úrovňou terénu.
Iné priestorové vybavenie:
Viacúčelová spoločenská miestnosť s kapacitou 40 miest,
kuchyňa schopná pripraviť stravu pre 60 stravníkov,
malá jedáleň s kapacitou 20 miest,
kancelária riaditeľa zariadenia s plochou 25 m2,
dve kancelárie pre personál s plochou každá 15 m2,
šatne pre personál (2 – muži, ženy) so sociálnym vybavením (sprchy, WC),
WC (na každom poschodí 2 x),
ambulancia lekára – 2 miestnosti s plochou á 15 m2,
miestnosti pre upratovačky (2 – prízemie a poschodie),
hosťovské izby 2 lôžkové s príslušenstvom (sprcha, WC) na 1. poschodí,
sklad potravín (v blízkosti kuchyne) – plocha cca 20 m2 (jedna časť aj v suteréne),
sklad technického materiálu – cca 20 m2 príp. i viac miestností v suteréne,
lokálna kotolňa (vykurovanie plynom, alternatíva elektrické ústredné kúrenie)
výťahy (v členení uvedenom vyššie, jeden aj do suterénu),
prekrytá terasa na prízemí orientovaná na južnú stranu s plochou 20 m2,
krytý prístrešok pre auto,
parkovacie plochy pri objekte pre 10 vozidiel,

Personálne obsadenie: asi 15 osôb (podľa skúseností z Košece), v členení:

  1. vedenie  3  (riaditeľ, ekon. a prevádzkový námestník),
  2. lekár (na úväzok, spravidla 1 deň v týždni),
  3. školený zdravotnícky personál  6 (2 na smene – systémom po 12 hodín),
  4. kuchyňa  2
  5. údržba, MTZ, záhradník, šofér 1
  6. upratovanie 3

Financovanie
Vypracovanie základnej štúdie pre zadanie projektu, uchádzanie sa o finančné zdroje z rozpočtu Min. práce, soc. vecí a rodiny, ako aj Európskeho sociálneho fondu si vyžiada čiastku približne 50.000.- Sk. Realizovalo by sa to prostredníctvom Stavebnej fakulty STU, kde máme osobný prísľub dekana s termínom vypracovania do 31.12.2006. Od získania štúdie by sa odvíjali ďalšie kroky na získanie finančných prostriedkov potrebných k vypracovaniu projektovej dokumentácie (odhadom 2,5 mil. Sk pri 50 mil. investícii), vlastnej realizácie stavby (aj po etapách) a na samotnú prevádzku zariadenia. Zrejme sa bude musieť hľadať možnosť viaczdrojového financovania v domácom prostredí a možno i v zahraničí.

Investor
Reálne by sa investorom mal stať jeden z Obecných úradov, zrejme by to mali byť Príbovce. Ostatní na základe dohôd by mali vystupovať ako spoluinvestori (t.j. Benice, Rakovo, Valča, Ležiachovo, Trnovo, Trebostovo, Ďanová, Blatnica, Karlová, OZ NČ). Táto oblasť bude zrejme predmetom ďalších diskusií a definitívne riešenie bude aktuálne v štádiu začiatku prípravy tejto investičnej akcie.

Termíny
Štúdia do 31.12.2006.
Kontaktné kroky na získanie finančných prostriedkov – ihneď po schválení postupu v Obecných zastupiteľstvách, teda asi október 2006.
Začiatok realizácie asi najskôr marec 2008.

Spracoval: Kamil Cejpek, predseda OZ NČ
Prejednané a schválené na zasadnutí predsedníctva OZ NČ, 27. 7. 2006