Stanovy Občianskeho združenia Nádej človeka

Článok  1
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je Nádej človeka, v anglickom Man ̀s Hope, nemeckom Mensches Hoffnung, francúzskom  L ̀Esperance D ̀ Homme, ruskom Nadežda čelovjeka, českom Naděje člověka, poľskom Nadzieja czlowieka, maďarskom  Ember reményseg, logo je v písme Monotype Corsiva   Nádej človeka..
 2. Sídlom občianskeho združenia Nádej človeka je obec Príbovce č. 192, PSČ 038 42.

 

Článok 2
Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia je rozvoj kultúrno-spoločenskej a duchovnej úrovne obyvateľov obcí regiónu stredného Turca, osobitne mladšej generácie, poskytovanie sociálnych služieb starším ľuďom, opusteným, invalidom, osamelým ženám s deťmi, bezdomovcom.
 2. Pri napĺňaní cieľa združenia, definovaného v bode 1 sa bude orientovať najmä na tieto aktivity:
  1. poskytovanie opatrovateľskej služby,
  2. príprava , výdaj a rozvoz stravy pre starších občanov, nemocných, nevládnych,
  3. denná starostlivosť o pohyblivých starších ľudí, ktorí nemôžu zostať dlhšiu dobu bez dozoru,
  4. nepretržitá 24-hodinová starostlivosť o nevládnych vo vlastnom zariadení,
  5. zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných v regióne,
  6. organizovanie neformálnych stretnutí najmä s mladými s cieľom pomôcť im pri riešení zložitých životných situácií,
  7. podpora rozvoja talentovanej mládeže organizovaním rôznych súťaží, stretnutí s odborníkmi, prípravou na ďalšie štúdium pod vedením učiteľov, vytvorenie podmienok pre výučbu hry na hudobné nástroje,
  8. organizovanie krátkodobých kurzov pre dievčatá a ženy v činnostiach, ktoré ich zaujmú (napr. starostlivosť o výchovu detí v rodine, základné medicínske vedomosti a zručnosti, zdravý životný štýl, ručné práce, šitie, varenie, práca s PC, účtovníctvo a pod.).

Článok 3
Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Na návrh predsedníctva je možné udeliť čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti oplatení zápisného a členského poplatku. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispela k naplneniu cieľov združenia.
 5. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.
 6. Zánik členstva:
  1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
  2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení v prípade, že:
 1. člen združenia neuhradí členský príspevok ani po výzve,
 2. člen združenia koná v rozpore s cieľmi združenia,
 3. člen združenia poškodzuje dobré meno združenia,
 4. člen združenia spôsobil svojim konaním škodu združeniu.
  1. úmrtím člena,
  2. zánikom združenia.
 1. Pri zániku členstva v združení je člen povinný odovzdať členský preukaz predsedníctvu.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi alebo sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmenu vnútorných poriadkov združenia,
  5. byť zamestnaný v zariadeniach združenia na plný, alebo čiastočný úväzok a poberať primeranú mzdu.
 1. Povinnosti člena združenia sú najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. plniť uznesenia orgánov združenia,
  3. aktívne sa podieľať na jednotlivých aktivitách združenia,
  4. uhradiť zápisné do združenia v čiastke, ktorú schváli Valné zhromaždenie,
  5. pravidelne platiť členské príspevky, ktorých výšku určí Valné zhromaždenie.

 

Článok 5
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
 1. valné zhromaždenie ktoré tvoria všetci členovia združenia,
 2. predsedníctvo združenia,
 3. štatutárny orgán,
 4. dozorná rada,
 5. odborné skupiny združenia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia, ktorí ku dňu konania členskej schôdze majú splnené všetky povinnosti voči združeniu. Kolektívneho člena zastupuje fyzická osoba, ktorá sa preukáže plnou mocou udelenou štatutárnym zástupcom kolektívneho člena.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  2. volí a odvoláva členov predsedníctva,
  3. volí a odvoláva členov dozornej rady,
  4. schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,
  5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  6. schvaľuje vnútorné predpisy združenia,
  7. schvaľuje výšku zápisného, výšku členského príspevku a lehoty ich platenia,
  8. schvaľuje zriaďovanie odborných skupín združenia,
  9. rozhoduje o zániku združenia.
 1. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne.
 2. Ak o zvolanie členskej schôdze požiada najmenej 30 % členov združenia, predsedníctvo je povinné zvolať ju do 30 pracovných dní.
 3. Členská schôdza sa môže uskutočniť aj elektronicky bez fyzickej prítomnosti väčšiny členov na jednom mieste (napr. formou videokonferencie).
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, aj je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 5. Každý člen má právo jedného hlasu bez ohľadu na formu členstva.
 6. V prípade hlasovania o bodoch 1 a), b), g), i) musia byť potvrdené súhlasom najmenej 3/5 všetkých členov združenia.
 7. Pri hlasovaní o ostatných bodoch uvedených v ods. 1 je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov valného zhromaždenia.

 

Článok 7
Predsedníctvo združenia

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému združeniu.
 2. Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 3. Predsedníctvo je najmenej 3 členné (z toho jedného predsedu, jedného podpredsedu a jedného člena zodpovedného za ekonomické otázky), jeho funkčné obdobie je 3-ročné.
 4. Predsedníctvo zasadá najmenej 4 krát ročne. Stretnutie sa môže uskutočniť elektronickou cestou bez potreby fyzického stretnutia sa jeho členov.
 5. Rokovania predsedníctva zvoláva a riadi jeho predseda.
 6. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov.
 7. Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je potvrdené 2/3 väčšinou zúčastnených členov.
 1. Predsedníctvo najmä:
  1. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu       združenia,
  2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
  4. vypracúva plán činnosti na budúce obdobie (spravidla nasledujúci rok)            a správu o činnosti za uplynulý kalendárny rok, návrh rozpočtu a správu        o hospodárení združenia,
  5. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  6. schvaľuje odmeny členom združenia a platové podmienky       zamestnancov združenia,
  7. navrhuje a schvaľuje vnútorný organizačný poriadok združenia,
  8. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do      troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  9. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 2. Člen predsedníctva sa môže vzdať svojho mandátu. Žiadosť o jeho zrušenie         podáva písomnou alebo elektronickou formou predsedovi združenia.
 3. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  1. zriaďovať kanceláriu združenia,
  2. kupovať, resp. prenajímať nehnuteľnosti pre realizáciu cieľov združenia,
  3. ustanovovať výkonného riaditeľa združenia, ktorý bude zamestnancom združenia.

Článok 8
Štatutárny orgán združenia

 1. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda volený spomedzi členov predsedníctva. Je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať zaň samostatne, v súlade s uzneseniami predsedníctva a valného zhromaždenia.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva združenia.
 3. Predseda je povinný zvolať zasadnutie predsedníctva združenia do 15 pracovných dní, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov predsedníctva.
 4. Predseda je povinný dať hlasovať o náhradnom členovi predsedníctva do 30 pracovných dní od termínu uvoľnenia člena, ktorý sa vzdal svojho mandátu, z funkcie.
 5. Predseda združenia je povinný dať hlasovať o náhradnom členovi dozornej rady, ktorý sa vzdal svojho mandátu, z funkcie.
 6. Predseda predkladá valnému zhromaždeniu združenia návrh na zriadenie odbornej skupiny združenia.
 7. V prípade potreby predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda na základe písomného poverenia.

Článok 9
Dozorná rada

 1. Dozorná rada (ďalej DR) je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združenia.
 2. DR má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu.
 3. Zasadnutia DR zvoláva a riadi predseda. Zasadnutia sa môžu konať elektronickou cestou bez potreby fyzického stretnutia sa jej členov.
 4. Predseda DR je povinný zvolať zasadnutie do 10 pracovných dní, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov DR.
 5. Rozhodnutie DR je právoplatné, ak je potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny zúčastnených členov.
 6. DR kontroluje hospodárenie združenia a predkladá VZ správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov.
 7. DR kontroluje dodržiavanie stanov združenia a dáva predsedníctvu návrh na postup voči členom, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči združeniu.
 8. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi, plní DR funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sama spornou stranou.
 9. Člen DR sa môže vzdať svojho mandátu. Žiadosť podáva písomnou, alebo elektronickou formou predsedovi združenia.

Článok 10
Odborné skupiny

 1. Členovia združenia môžu svoju činnosť organizovane rozvíjať v odborných skupinách. Činnosť odbornej skupiny sa musí uskutočňovať v súlade s poslaním a cieľmi združenia.
 2. Zriadenie odbornej skupiny môže navrhnúť skupina najmenej piatich členov združenia. Návrh sa predkladá predsedovi združenia.
 3. Návrh na zriadenie odbornej skupiny musí obsahovať:
  1. názov odbornej skupiny,
  2. zameranie, náplň práce a plán práce odbornej skupiny,
  3. podpisy zakladajúcich členov odbornej skupiny.
 4. Odborná skupina sa zriaďuje právoplatným rozhodnutím VZ združenia.
 5. Odborná skupina hlasovaním volí svojho predsedu. Zvolenie predsedu odbornej skupiny musí byť potvrdené súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov odbornej skupiny.
 6. V prípade potreby odborná skupina môže zvoliť ďalších svojich zástupcov, ktorí spolu s predsedom odbornej skupiny vytvoria riadiaci výbor odbornej skupiny.
 7. Stretnutia a hlasovania odborných skupín sa môžu uskutočniť elektronickou cestou bez potreby ich fyzického konania.
 8. Členom odbornej skupiny sa môže stať každý člen združenia podaním ústnej, písomnej, alebo elektronickej žiadosti. Žiadosť sa podáva predsedovi odbornej skupiny. Prijatie nového člena odbornej skupiny posudzuje a schvaľuje jej predseda.
 9. Členstvo v odbornej skupine zaniká podaním ústnej, písomnej, alebo elektronickej žiadosti predsedovi skupiny. Uvolnenie člena odbornej skupiny schvaľuje jej predseda.
 10. Na podporu práce odbornej skupiny sa môžu z rozpočtu združenia vyčleniť adekvátne finančné prostriedky z majetku združenia. Pridelené prostriedky môže odborná skupina používať len k stanoveným účelom.
 11. Činnosť odborných skupín koordinuje predsedníctvo združenia v súlade s plánom práce odborných skupín.
 12. Odborná skupina zaniká súhlasným rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny svojich členov.

Článok 11
Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom podľa platných právnych predpisov.
 3. Zdrojmi majetku združenia sú:
  1. vstupný poplatok člena (zápisné),
  2. členské príspevky,
  3. dobrovoľné príspevky členov združenia,
  4. dary od právnických a fyzických osôb,
  5. dotácie štátnych a samosprávnych orgánov určené na činnosť združenia,
  6. granty získané na realizáciu projektov,
  7. sponzorské príspevky,
  8. výnosy z majetku,
  9. príjmy z činnosti združenia v zmysle príslušných zákonov a vykonávacích predpisov.
 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
 2. Za hospodárenie združenia zodpovedá jeho predseda.

 

Článok 12
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR (MV SR)o jeho rozpustení.
 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený predsedníctvom združenia. Likvidátor môže byť len fyzická osoba.
 2. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky združenia a zvyšný majetok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely, alebo pre neziskové organizácie s podobným predmetom činnosti.
 3. Zánik združenia likvidátor oznámi MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
 2. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
 3. Združenie vzniká dňom registrácie na MV SR.